‹‹ חזרה

מגרשים לבניה עצמית - 2015

מגרשים לבניית 59 יח"ד במסגרת בניה עצמית בכפר ג'וליס

בניה עצמית בכפר ג'וליס
יתרות מגרשים ( 16 מגרשים לבניית 59 יח"ד)
הרשמה והגרלה – לתושבי מקום
מחוסרי דיור
מכרז מס' צפ/346/2008

מינהל מקרקעי ישראל מציע בזה מגרשים לבניה עצמית בכפר ג'וליס בכפוף לתוכניות ג/8959, ג/מר/2001 / 1 ג/7145 ולתנאים המפורטים בחוברת המכרז.

בעת ההרשמה על כל הנרשמים להציג תעודת זהות ולהמציא המסמכים הבאים:

*צילום תעודת הזהות + הספח.
*המחאה/ערבות בנקאית ע"ס 10,000 ₪ לפקודת מינהל מקרקעי ישראל.
*קבלה על רכישת חוברת המכרז.
*טופס ההצעה להשתתפות בהרשמה ובהגרלת המגרשים.
*המלצת משרד הביטחון על שירות מלא בתוקף.
*אישור תושבות .
*תעודת זכאות בתוקף.
*תצהיר מאומת ע"י עו"ד כי אין בבעלות או בחכירת הנרשם מגרש למגורים.

בנוסף לתשלום עבור הפיתוח למשרד הבינוי והשיכון ישלם הזוכה במגרש אגרות והיטלים לרשות המקומית עפ"י חוקי העזר בעת הבקשה להיתר בניה.
את חוברת המכרז ניתן לקבל החל מיום 26/1/09 כנגד קבלה אשר תומצא בבנק הדואר בגין תשלום של 250 ש"ח מזומן בלבד (כולל מע"מ) לחשבון מס' 0-24180-0 לפקודת מינהל מקרקעי ישראל, לכל חוברת, במשרדי מינהל מקרקעי ישראל, מלון פלאז'ה בנצרת עילית.
זמני קבלת קהל: בימים א',ב', ד', בין השעות 12:00-8:00 וביום ב' בין השעות 16:00 – 17:30 בטלפון 6558211-04.
המבקש לרכוש את חוברת המכרז באמצעות האינטרנט ,ישלם סך של 250 ש"ח דרך אתר האינטרנט של מינהל מקרקעי ישראל בכתובת:
WWW.MMI.GOV.IL
התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, כמפורט באתר המינהל. חוברת תימסר כנגד קבלה מודפסת מהאתר.

דפי מידע ניתן לקבל במשרדי המחוז ללא תמורה החל מיום 26/1/09.

מגרש אחד מיועד לנכים – רשאים להירשם נכים אשר לא זכו במגרש כלל בעבר ועפ"י המסמכים הנדרשים (כמפורט בחוברת המכרז).
בעת ההרשמה להגרלה, על הנרשמים להצטייד בטופס ההרשמה, אשר מופיע כנספח בחוברת המכרז.
כתנאי להרשמה חייב כל מי שנרשם להפקיד המחאה /ערבות בנקאית ע"ס 10,000 ₪ לפקודת מינהל מקרקעי ישראל וזאת כמקדמה על חשבון דמי חכירה מהוונים.

ההרשמה תחל ביום 26/1/09 בשעה 8:00 ותסתיים ביום 11/3/09 בשעה 12:00 בצהריים.

חוברת המכרז ניתנת להורדה והדפסה מאתר המינהל באינטרנט.

אין יותר תוכן